Showcase

Adinath & Amulya

Amar & Shwetha

Amritha & Kunal

Anu Isha

Apoorva & Dixit

Joslyn & Shreyas

Krithika & Vignesh

Manoj & Impana

Meghana & Harsha

Nandini & Samarth

Navya & Uttam

Neha & Anand

Rubaina & Akash

Sharmitha & Rahul

Smrithi & Karthik

Vivek & Sinchana